Medlemsansökan - Sveriges Papegojförening ©

SPF-logga

Sveriges Papegojförening

Till innehåll
Vill du endast ändra någon av dina kontaktuppgifter? Klicka här

Tack för din medlemsansökan.
BETALA INGET FÖRE DU FÅTT BETALNINGSINFO SKICKAT TILL DIG.
Du kommer att få ett svar till den e-postadressen du uppgivit, inom 48 timmar.
Då får du information om din medlemsansökan godkänts och hur du betalar in medlemsavgiften
OBS!
Skulle det inte komma någon betalinformation inom 48 timmar, har det blivit något fel.
Var vänlig och kontakta oss på info@papegojforening.se

SKA DU FÖRNYA ETT MEDLEMSKAP?
Om så är fallet behöver du INTE fylla i en ny ansökan, utan betala bara in medlemsavgiften.
Betalning gör du till Sveriges Papegojförenings
Plusgiro 650645-5 eller föreningens Swish 123 349 0273
Viktigt! Skriv alltid ditt namn+persnr. el medlemsnr.

Medlemskap 150 kr
Familjemedlemskap (uppge namn på SPF-medlem) 75 kr
Ungdomsmedlemskap 75 krKvinna
Man
Ja
Nej
Jag är medveten att föreningsinformation endast kommer ut digitalt, via mail, sms och på föreningens hemsida. Aktiviteter kommer även via föreningens Facebokssidan, Instagram och Twitter. Därför ligger det på mitt eget ansvar att hålla föreningen uppdaterad, så jag kan nås om jag ändrar några av mina kontaktuppgifter.

Samtycke om personuppgiftbehandling Sveriges Papegojförening behandla personuppgifter om dig för att på så sett kunna ge rabatter tex hos Agria. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, personnr, adress, Uppgifter kan komma att lämnas ut till externa mottagare som ger föreningens medlemmar någon form av förmån. Detta för att kunna identifiera personen och på så sett kunna ge den tilltänkta förmånen tex rabatt mm. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Jag samtycker till att Sveriges Papegojförening behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående. ___________________________________________________ STADGAR för Sveriges Papegojförening § 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Sveriges Papegojförening (förkortas SPF) § 2 Föreningens ändamål §2.1 Föreningen Sveriges Papegojförening (SPF) är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. §2.2 Föreningen har till syfte att stimulera papegojintresset i landet, verka för en sund hållning och uppfödning rörande papegojor i Sverige. Föreningens mål är att utbyta kunskap och erfarenhet om papegojor samt att sprida kunskap och information till föreningens medlemmar genom bland annat föreningens hemsida. §2.3 SPF ser som sin uppgift att vara en sammanhållande länk mellan Sveriges papegojintresserade och på bästa sätt främja medlemmarnas intresse. §2.4 SPF:s mål är också att förmedla kunskap och information till allmänheten genom faktatexter, informationsutgivning och mindre evenemang. §2.5 Medel för föreningens verksamhet genereras genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten. §3 Föreningens säte Föreningen har sitt huvudsäte i Tullinge, Stockholms län. §4 Medlemskap §4.1 Föreningen godkänner medlemmarna efter att de ansökt om medlemskap. Styrelsen eller de av styrelsen utsedda personerna fattar beslut om antagande av nya medlemmar, utifrån grunden att föreningens mål enligt §2 främjas av den enskilda medlemmens inträdande. §4.2 Medlemskap erhålles efter till föreningen erlagd medlemsavgift, vilket även betyder att medlemmen har godkänt föreningens stadgar. §4.3 Medlemskap löper i normalfallet per kalenderår och medlemsavgift erlägges av medlemmen på av föreningen anvisat bankkonto eller giro. §4.4 Medlemmar ska efter bästa förmåga verka för samhörighet och god sämja inom föreningen. §4.5 Medlem är skyldig att uppge fullständiga och korrekta kontaktuppgifter samt att uppdatera dessa när de ändras. §4.6 Avstängning och uteslutning av medlem kan beslutas av styrelsen, då synnerliga skäl föreligger. Exempelvis vid verksamhet eller uppfödning som motarbetar eller strider mot föreningens mål och syfte. Medlem som uppenbarligen skadar föreningens intresse, ger föreningen dålig publicitet/rykte eller agerar oacceptabelt i föreningens sociala medier kan också stängas av/uteslutas. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska sändas via e-post till den berörde inom 7 dagar efter beslutet. Föreningen har rätten att under pågående utredning stänga av vederbörande från SPF:s forum så som tex hemsidan, blogg, Facebook etc. §4.7 Medlem som själv önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen, ingen återbetalning av erlagd medlemsavgift sker. §5 Medlemsavgifter §5.1 Medlemsavgift fastslås årligen av styrelsen på årsmötet och erlägges per kalenderår. §5.2 Familjemedlem mantalsskriven på samma adress som SPF-medlem, kan för reducerad avgift erhålla medlemskap. §5.3 Medlem som inte erlägger ny medlemsavgift avföres ur medlemsförteckningen ca två månader efter verksamhetsårets början. §6 Styrelsen §6.1 Styrelsen består av ordförande och minst två (2) övriga ledamöter. §6.2 Styrelsen väljs av årsmötet för följande mandattider: Ordförande 3 år Övriga ledamöter 2 år Suppleanter 1 år Revisor/revisorer 1 år §6.3 Vid ledamots eget utträde adjungeras annan medlem av SPF, intill nästkommande årsmöte. § 7 Styrelsens uppgifter §7.1 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. §7.2 Styrelsen utser inom sig en kassör och en sekreterare. §7.3 Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. §7.4 Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen kan besluta om elektroniskt genomförda, icke fysiska möten. §7.5 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre (3) av styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. §.6 Suppleanter kallas till sammanträde och har yttrande- och förslagsrätt men kan ej deltaga i beslut. Ersätter suppleant frånvarande ordinarie ledamot har den förstnämnde även rösträtt. §.7 Styrelsen äger rätt att för handläggning av ärende adjungera person inom eller utom förening. Sådan person har endast förslags och yttranderätt. §7.8 Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör (tillsammans). §7.9 Kassören tecknar ensam förenings bank- och postgiroärenden § Räkenskaper Räkenskapsår ska vara kalenderår. § Arbetsgrupper Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda styrelsen och ska lämna rapport till styrelsen enligt överenskommelse för grupp/projekt. §10 Årsmöte §10.1 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista maj, på tid och plats som styrelsen bestämmer. §10.2 Kallelse sker via hemsida samt till betalande medlemmar till anmäld e-postadress. Detta ska utannonseras senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte. §10.3 Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet samt inbetalt årsavgiften. §10.4 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Val av två (2) protokolljusterare som tillsammans med ordförande justerar mötesprotokollet. Dessa är tillika rösträknare, 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av dagordning. 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelseför det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 8. Fastställande av medlemsavgifter. 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 10. Val av ordförande i föreningen, när så krävs 11. Val av övriga styrelseledamöter, när så krävs 12. Val av suppleanter för en tid av ett (1) år. 13. Val av revisor för en tid av ett (1) år.. 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 15. Övriga frågor. 16. Mötes avslutas av ordförande. Ordförande och kassör bör ej avgå samtidigt. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Förslag som skall behandlas på årsmötet (utöver övriga frågor) ska inkomma till styrelsen före februari månads utgång. § 11 Extra årsmöte §11.1 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 2/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. §11.2 Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. §11.3 På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. §12 Rösträtt §12.1 Vid årsmöte har varje fullbetalande medlem en röst (ej rabatterade familjemedlemmar). §12.2 Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas. §12.3 Röstning med fullmakt är ej tillåten. §12.4 Vid lika röstantal är styrelsens ställningstagande avgörande. §12.5 Beslut bekräftas med klubbslag. §13 Regler för ändring av stadgarna §13.1 För ändring av dessa stadgar krävs två av varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. §13.2 Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. §13.3 Vid lika röstantal är styrelsens ställningstagande avgörande §14 Upplösning av föreningen §14.1 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. §14.2 Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till vid årsmötet vald verksamhet eller bevarande projekt med liknande syfte eller ändamål. Antagna på styrelsemötet 2016, föreslagna till antagande på årsmötet 2017
© All Rights Reserved - Sveriges Papegojförening
Tillbaka till innehåll